terma & syarat

Terma dan syarat ini membentuk peraturan untuk menggunakan tapak web kami www.joinmoment.io dan anda harus membaca terma dan syarat ini sebelum anda menggunakannya. Jika anda terus menggunakan tapak web ini, kami akan menganggap anda telah bersetuju dengan syarat ini. Jika anda tidak bersetuju dengan mereka, anda harus berhenti menggunakannya.

Siapa kami dan cara menghubungi kami: tapak ini (https://joinmoment.io/) ("Laman") dikendalikan oleh sebuah syarikat yang diperbadankan di Scotland, di bawah nama ATKAIROS LIMITED (“AtKairos” atau sebaliknya dirujuk kepada kami "kami", "kami" atau "kami"). Nombor syarikat kami ialah SC681325 – kami adalah syarikat sendirian berhad. Pejabat berdaftar kami berada di c/o Brodies LLP, Capital Square, 58 Morrison Street, Edinburgh EH3 8BP, dan ini juga alamat perdagangan utama kami dan tempat anda harus menulis surat jika anda ingin menghubungi kami melalui pos. Tetapi cara terbaik untuk menghubungi kami adalah melalui e-mel – hello@joinmoment.io.

Produk utama kami ialah Moment ("Apl""), tersedia di Apple App Store.

Terma yang terpakai: seperti yang telah kami katakan di atas, terma dan syarat ini terpakai untuk penggunaan Tapak ini dan penggunaan berterusan anda bermakna anda bersetuju dengannya. Serta terma dan syarat ini, anda juga harus membaca Dasar Privasi kami yang menerangkan cara kami menggunakan maklumat peribadi yang anda kongsi dengan kami dan Polisi Kuki kami yang menerangkan penggunaan kuki di Tapak. Kami boleh mengubah terma dan syarat ini dan dasar tersebut (yang dimasukkan ke dalam terma ini melalui rujukan) pada bila-bila masa tanpa memberi notis awal. Anda sentiasa boleh mengakses versi terma dan syarat terdahulu dengan menghubungi kami melalui e-mel.

Kami akan menukar Tapak kami dari semasa ke semasa: apabila produk kami berkembang dan kami melaksanakan idea baharu, kami perlu menukar Tapak untuk mencerminkannya (dan mungkin juga terma dan syarat ini). Jika terdapat perubahan besar yang berlaku di mana anda mungkin kehilangan beberapa fungsi, kami akan melakukan yang terbaik untuk memberitahu anda lebih awal.
Penggantungan atau penarikan Tapak: kami menyediakan Tapak secara percuma. Kami tidak dapat menjamin kefungsiannya akan sentiasa sempurna dan tanpa gangguan malah kami akan sentiasa memastikannya berjalan. Jika kami memutuskan untuk mengalih keluar sebahagian atau semua Tapak, kami akan melakukan yang terbaik untuk memberitahu anda sebelum kami berbuat demikian.

Kandungan yang kami sediakan: kami menyediakan semua kandungan di Tapak kami atas dasar "seadanya". Kami tidak menjamin ketepatan atau kesempurnaan kandungan atau bahawa ia sesuai untuk digunakan (atau tersedia) di semua lokasi atau bahawa ia adalah terkini. Ia tidak membentuk nasihat dan ia tidak boleh diharap dengan cara itu. Jika kami menunjukkan apa-apa kandungan di Tapak kami yang dihasilkan oleh pengguna kami, sama ada ulasan itu pada papan mesej atau dalam sebarang bentuk lain, kandungan itu bukanlah sesuatu yang kami bertanggungjawab. Kami akan menggalakkan semua pengguna kami untuk bersopan santun dan menghormati orang lain dalam mana-mana kandungan yang mereka muat naik, dan kami akan berusaha untuk mengalih keluar apa-apa yang kami fikir tidak sesuai, tetapi kami tidak mempunyai pra-kelulusan atau pengesahan kandungan itu dan pandangan yang diutarakan mungkin tidak mewakili pandangan kita. Hubungi kami jika anda mempunyai sebarang kebimbangan tentang mana-mana kandungan di Tapak kami.

Akaun Pengguna: jika anda mencipta akaun pengguna untuk Tapak atau mana-mana produk kami, anda mesti menjaga sebarang kata laluan atau akses kelayakan untuk Tapak secara sulit. Kami tidak bertanggungjawab setakat mana pihak ketiga mengakses akaun anda menggunakan bukti kelayakan yang anda tidak simpan selamat. Jika kami percaya bahawa pihak ketiga mengakses akaun anda apabila mereka tidak sepatutnya, kami akan melakukan yang terbaik untuk memberitahu anda dan melumpuhkan akaun anda, sehingga kami dapat mengesahkan orang yang mengakses akaun itu berbuat demikian dengan kebenaran anda. Jika anda fikir seseorang mengakses akaun anda pada masa yang tidak sepatutnya, hubungi kami melalui e-mel.

Pemilikan Harta Intelek: kami memiliki semua kandungan di Tapak kami dan semua hak harta intelek di dalamnya, melainkan dinyatakan sebaliknya. Kandungan kami dilindungi di bawah undang-undang hak cipta di seluruh dunia. Semua hak tersebut adalah terpelihara. Dengan terus menggunakan Laman ini, anda bersetuju untuk menghormati dan mematuhi undang-undang hak cipta dan menggunakan kandungan kami dengan sewajarnya. Anda tidak boleh menggunakan mana-mana kandungan kami untuk tujuan komersial tanpa mendapatkan lesen daripada kami terlebih dahulu. Jika anda memuat naik kandungan ke Tapak kami, ini akan dianggap tidak sulit dan, walaupun anda akan mengekalkan pemilikan kandungan tersebut, dengan memuat naik anda memberi kami hak untuk menggunakan kandungan tersebut dan mengedarkannya kepada pihak ketiga dan anda memberikan kami lesen di seluruh dunia, tidak eksklusif, bebas royalti, boleh dipindah milik dan tidak boleh ditarik balik untuk menghasilkan semula dan mengedarkan kandungan tersebut.

Pautan Pihak Ketiga: kadangkala kami mungkin memaut ke tapak web pihak ketiga di Laman. Jika kami berbuat demikian, ini bukan pengesahan tapak tersebut dan pautan disediakan untuk maklumat sahaja. Kami tidak boleh mengawal kandungan mana-mana tapak pihak ketiga atau menyokongnya dalam apa jua cara, dan kami tidak mempunyai liabiliti untuk sebarang pautan sedemikian.

Memaut ke Tapak kami: jika anda ingin menambahkan pautan ke Tapak kami daripada tapak web yang anda miliki, sila lakukan itu dengan cara yang sah dan tidak merosakkan reputasi kami. Melainkan kami telah bersetuju sebaliknya, jangan pautkan ke Tapak dengan cara yang mencadangkan gabungan atau pengesahan jika tiada satu pun. Sila hanya pautan ke halaman utama kami. Kami boleh menarik balik sebarang kebenaran memaut tanpa notis.

Pengecualian liabiliti: setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami mengecualikan semua syarat tersirat, waranti, representasi atau terma lain yang mungkin terpakai pada Tapak kami dan kandungan di dalamnya. Kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan, walau bagaimanapun timbul, berkaitan dengan penggunaan Tapak ini atau pergantungan padanya. Tapak ini bertujuan untuk kegunaan pengguna, dan bukan kegunaan komersial. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Laman atau kandungan kami di atasnya untuk tujuan komersial.

Virus & Pepijat: kami tidak dapat menjamin bahawa Tapak ini akan selamat atau bebas daripada pepijat atau virus. Jika anda fikir terdapat sebarang isu dengan Tapak kami, atau anda mengetahui sebarang kelemahan yang kami ada, kami menghargai anda menghubungi kami secepat mungkin. Anda harus melindungi komputer anda daripada isu dengan memasang perisian anti-virus yang sesuai. Kami tidak boleh bertanggungjawab untuk sebarang isu yang disebabkan oleh sebarang virus atau pepijat pada Tapak kami. Tolong jangan perkenalkan sebarang pepijat atau virus atau perkara lain yang mungkin membahayakan Tapak kami atau pengguna kami – itu tidak boleh diterima dan akan menjadi satu kesalahan jenayah. Kami akan meminta pendakwaan terhadap anda untuk itu, dan kami akan menamatkan penggunaan Tapak kami dengan serta-merta.

Undang-undang Terpakai: terma dan syarat ini dan penggunaan Tapak oleh anda dikawal oleh undang-undang Scotland dan Mahkamah Scotland mempunyai bidang kuasa bukan eksklusif ke atas semua perkara yang berkaitan dengannya. Ketidaksahihan mana-mana bahagian terma dan syarat ini tidak akan menjejaskan bakinya.

Tanda Dagangan: "Moment" dan logo kami adalah tanda dagangan ATKAIROS Limited. Anda tidak dibenarkan menggunakannya tanpa kebenaran kami.